Boekhandel.org

Zoeken in

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cross Link Services B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1Alle aanbiedingen van Cross Link Services B.V. zijn vrijblijvend en Cross Link Services B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cross Link Services B.V.. Cross Link Services B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt via internet door middel van Paypal of iDEAL.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Cross Link Services B.V. vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Cross Link Services B.V. anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan boekhandel.org. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Downloadbare producten worden beschouwd als zijnde geleverd op het moment dat u (of iemand namens u) de download heeft geactiveerd.

4.3 De levering van een downloadbaar producten (zoals o.a. ebooks) geschiedt via internet in digitale vorm. U ontvangt een downloadbaar product door het zelf te downloaden. Na aanschaf heeft u gedurende een vastgestelde periode het recht het downloadbare bestand een of meerdere keren te downloaden. De periode en het aantal verschilt per downloadbaar bestand.

Artikel 5. Geen herziening aankoop

5.1 Zodra de koopovereenkomst is gesloten is de koop een feit.
5.2 Ten aanzien van de aankoop van downloadbare bestanden geldt geen zichttermijn. Dit betekent dat u de aankoop van een downloadbaar bestand niet achteraf ongedaan kan maken.
5.3 U koopt een downloadbaar bestand voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan een downloadbaar bestand te verspreiden en/of door te verkopen op cd, via internet of enig ander medium.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Cross Link Services B.V. te respecteren.

6.2 Cross Link Services B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u Cross Link Services B.V. hiervan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering via het contact formulier op deze website of schriftelijk (Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht) op de hoogte te brengen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cross Link Services B.V. de keuze de betreffende downloads opnieuw ter beschikking te stellen of de factuurwaarde ervan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cross Link Services B.V., dan wel tussen Cross Link Services B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cross Link Services B.V., is Cross Link Services B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cross Link Services B.V..

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Cross Link Services B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cross Link Services B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cross Link Services B.V. kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Wanneer door Cross Link Services B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cross Link Services B.V. deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cross Link Services B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cross Link Services B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Cross Link Services B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

www.boekhandel.org is een website van:
Cross Link Services B.V.
kvk: 24380045
Adres:
Assumburg 119
3328 BD DordrechtAanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden